د پیرودونکو اړیکې

سونډ سوار | د پیرودونکي اړیکو خدمت

صداقت، باور، د شفافیت، او زموږ د پیرودونکو او زموږ د توزیع کارمندانو تر مینځ شفافیت، او روښانه کول.

که تاسو نورې پوښتنې لرئ، موږ ته یې ولیکئ

موږ به ډیر ژر تاسو ته ځواب ووایو.