ក្រុមហ៊ុនផលិតអំបោះនិងអ្នកលក់ដុំ Polyester កំពូល ៗ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2006 ។
ភាសា

ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន

yarn yarn | សេវាកម្មទំនាក់ទំនងអតិថិជន

ភាពស្មោះត្រង់ជំនឿតម្លាភាពនិងភាពច្បាស់លាស់ពីមូលដ្ឋានរវាងអតិថិជននិងបុគ្គលិកចែកចាយរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមសូមសរសេរមកយើង

យើងនឹងឆ្លើយតបមកអ្នកឆាប់ៗនេះ។